Stanovy Nová rodina. z.s.

 

.

.

Zapsaný spolek Nová rodina, z.s.

Dne 9.2.

2011 byla provedena registrace. IČO: 22903518

CELÉ STANOVY :

 

 

 

 

STANOVY
občanského sdružení
Nová rodina, z. s.

.

čl. 1

Název a sídlo, působnost

*  Občanské sdružení Nová rodina, o. s.  (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením jednotlivců a rodin, kterých se týká problematika zdravotně postižených dětí.

*  Rodin a jednotlivců, kteří mají zdravotně postižené dítě v náhradní rodinné péči (dále jen NRP), a těch kteří uvažují o přijetí takového dítěte do NRP.

*  Sídlem sdružení je: Pražská 19,  642 00 Brno

*  Sdružení působí v Brně a okolí, sdružení se nečlení na organizační jednotky.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

 

Sdružení je založené podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružují se rodiny s dítětem, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a dětmi zdravými. Rodin a jednotlivců, kteří mají dítě v NRP, a těch kteří uvažují o přijetí dítěte se zdravotní vadou do NRP. Činnost sdružení je závislá převážně na dobrovolnické práci, zvláště samotných rodičů dětí.

 

čl. 3

Poslání

Věnovat se rodinám s dětmi tělesně postiženými, dětmi s DMO, s mentálním postižením, kombinovanými vadami a dětem s ohroženým psychomotorickým vývojem (např. v důsledku předčasného porodu nebo dlouhodobé nemoci). Pořádat setkávání, společenské akce a výlety, na kterých se rodiny přátelí, vyměňují zkušenosti a navzájem si pomáhají. Na akce jsou zváni i odborníci z různých oborů. Propagovat náhradní rodinnou péči. Nabízíme pomoc rodinám, které se rozhodly přijmout do pěstounské péče dítě s handicapem.

 

čl. 4

Cíle

1.      Provázení rodiny od narození dítěte s postižení a pomáhat v období nepříznivé situace vyrovnat se s nastalou situací.

2.      Nenechat rodiny samotné s jejich problémy, pomoci nalézt nová přátelství matek a celých rodin s podobnými životními cestami.

3.      Vyzdvihnout úlohu otců, pojmout je jako nedílnou součást rodiny a tím podporovat její soudržnost, normalizovat jejich rodinný život.

4.      Poskytnutí kontaktů na jednotlivé organizace zabývající se daným problémem, zkrátit cestu ke specialistům.

5.      Péčí o rodiny v této nelehké situaci lze předejít narůstajícímu počtu dětí umístěných v Kojeneckých ústavech a ÚSP.

6.      Propagovat náhradní rodinnou péči pro děti z Ústavů sociální péče (dále jen ÚSP) a děti z Dětských domovů.

7.      Nabízíme aktivní pomoc náhradním rodinám, které se rozhodly přijmout dítě s handicapem, provázení při sžívání se s dítětem se speciálními potřebami.

8.      Osvětové aktivity.

9.      Napomáhat integraci handicapovaných dětí do společnosti.

10.    Provozování internetového serveru “Nová rodina“ (www.novarodina.cz).

11.    Shromažďování hmotných a finančních darů od organizací a občanů a jejich následné poskytování na konkrétní pomůcku, léčbu pro konkrétní dítě.

 

čl. 5
Formy činnosti

* Přátelská setkání, kde si rodiny formou svépomoci vyměňují zkušenosti.

*  Programy pro děti.

* Občasná akvizice distributorů kompenzačních pomůcek.

*  Vzdělávací služby pro děti a rodiče (vzdělávací besedy s psychology, terapeuty, lékaři, speciálními pedagogy, logopedy a dalšími).

*  Spolupráce s jinými organizacemi zabývajícími se podobnou činností.

*  Volnočasové aktivity pro rodiny (výlety, rodinné dny, víkendové pobyty).

*  Nabízíme aktivní pomoc náhradním rodinám, které se rozhodli přijmout dítě s handicapem.

*  Poradenská a konzultační činnost.

*  Vzdělávací aktivity.

*  Školení pro rodiče, kteří se do projektu zapojí.

*  Informační a diskuzní server Nová rodina (www.novarodina.cz).

–          Články týkající se problematiky handicapovaných dětí.

–          Články týkající se náhradní rodinné péče.

–          Soustředění odkazů na lékaře, služby, rehabilitace.

–          Fotografie ze setkání.

 

čl. 6
Členství ve sdružení

Členem/členkou sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena/členku rozhoduje výbor sdružení na základě podané přihlášky. Členství se zakládá na placení členských příspěvků. Členství vzniká dnem přijetí za člena/členku. Přijetí za členku/člena se sděluje písemně.

* Člen má právo
–   účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován
–   účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

–   předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
–   podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

*  Člen má povinnost
–  dodržovat tyto stanovy, svou činností naplňovat cíle sdružení
–  platit členské příspěvky

–  plnit usnesení a rozhodnutí orgánů

–  šetřit, chránit a zvelebovat majetek sdružení, který slouží k zabezpečení jeho činnosti

–  usilovat o dobré jméno sdružení

*  Členství zaniká
–  doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
–  rozhodnutím členské schůze o vyloučení, pokud činnost člena bude v rozporu  se stanovami a zájmy sdružení
–  nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
–  úmrtí, zánikem právnické osoby – člena sdružení

*  Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.

 

čl. 7
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
–   členská schůze
–   výbor a předseda sdružení
–   revizor sdružení

 

čl. 8
Členská schůze

*  Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně.

* Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ne dříve než za 10 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

*  Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3  členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

*  Členská schůze
–   schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení.

–   volí a odvolává členy výboru a revizora
–   schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní       zprávu
–   rozhoduje o vyloučení člena

–   určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
–   stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

 

čl. 9
Výbor a předseda sdružení

Výbor sdružení je tříčlenný. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

*   Předseda sdružení

–  je statutárním orgánem sdružení

* Místopředseda sdružení

–  zastupuje předsedu  na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech

*  Výbor sdružení

–  řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi
–   připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

–   na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení

–  schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení

Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze výboru podepisuje předseda a jeden její člen.

 

čl. 10
Revizor sdružení

Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím je jeden rok.

Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu tyto předkládá členské schůzi.

Není členem výboru.

čl.11

Zásady hospodaření

Sdružení je nestátní neziskovou organizací. Příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty. Tyto prostředky jsou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti (například občasný prodej výrobků). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

čl. 12
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.