Často kladené dotazy

By | 1 února, 2011

Otazek na tohle téma je asi milion :-), dále najdete alespoň pár odpovědí:


Žiji sama, mohu přijmout dítě do adopce nebo do pěstounské péče?

Naše legislativa umožňuje svěřit dítě i jednotlivci, který žije sám (ať je to žena či muž). Obecně se však dá říci, že se dává přednost tomu, aby dítě vyrůstalo v úplné rodině.

..

Žijeme s partnerem v nesezdaném soužití, můžeme přijmout dítě?

Ano, i partneři žijící v nesezdaném soužití mohou přijmout dítě. O svěření dítěte do náhradní rodinné péče požádáte oba, dodáte všechny potřebné doklady a formuláře, společně projdete odborným posouzením, ale dítě bude svěřeno jen jednomu z vás. Společně mohou dítě osvojit jen manželé.

..

Existuje nějaká věková hranice, za níž už nelze žádat o přijetí dítěte?

Obecně se má zato, že věk osvojitelů či pěstounů by měl kopírovat věk biologických rodičů; za optimální věkový rozdíl se považuje 20 – 40 let. Dítě by mělo být vychováváno v rodině, kde dospělí jsou v produktivním věku.

..

Za jak dlouho po podání žádosti dostanu dítě?

Záleží na tom, jaké dítě jste se rozhodli přijmout a také v jakém kraji máte trvalé bydliště. V případě zdravého miminka našeho etnika do adopce je doba čekání zhruba 3 roky, v případě dítěte s postižením nebo jiného etnika je doba podstatně kratší, stejně tak přijetí dítěte do pěstounské péče.

..

Můžeme si adoptovat dítě z jiné země?

Naše zákony to umožňují. Mezinárodní adopci u nás zprostředkovává Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí se sídlem v Brně (Josefská 15, 602 00 Brno, tel.: 542 215 524, www.umpod.cz).

..

Mají soudy nějaké lhůty, jak rychle musí ve věcech nezletilých dětí rozhodovat?

Obecně lze odpovědět, že lhůty stanoveny nejsou. Spory a jiné právní věci vyplývající z rodinných vztahů projednávají v občanském soudním řízení příslušné okresní soudy. Záležitosti týkající se nezletilých dětí (výchova a výživa dětí, styk s rodiči, prarodiči a sourozenci, navrácení dítěte, rodičovská zodpovědnost, poručenství apod.) rozhodují rozsudkem opatrovnická oddělení těchto soudů. Opatrovnický soud by však měl v záležitostech nezletilých dětí postupovat přednostně (přednost platí zejména při rozhodování soudu o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení).
Jiná je situace, pokud se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. V těchto případech soud, obvykle na návrh obce s rozšířenou působností (orgánu sociálně-právní ochrany dětí), nařídí tzv. předběžným opatřením, aby bylo dítě na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném prostředí (u osoby nebo v zařízení), které soud v usnesení označí. V případě tohoto předběžného opatření lhůty stanoveny jsou.

..

Mám nárok na nějakou finanční pomoc státu pokud pečuji o nevlastní dítě?

Záleží na tom do jakého typu náhradní rodinné péče by vám bylo dítě soudem svěřeno. Pokud se jedná o osvojení nebo o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (např. příbuzného), nemáte nárok na žádnou zvláštní pomoc státu. Avšak máte nárok na dávky, které jsou za určitých podmínek dostupné i všem ostatním rodičům (např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, peněžitá pomoc v mateřství). Další finanční pomoc by pak připadala v úvahu pokud by se jednalo o dítě s postižením (např. příspěvek na péči, dávky sociální péče). Zvláštní dávky jsou jen v případě pěstounské péče (a také v případě osobní péče o dítě poručníkem). Dávky pěstounské péče jsou celkem čtyři:

  1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte (výše podle věku a zdravotního stavu dítěte / měsíční dávka)
  2. odměna pěstouna (výše podle počtu svěřených dětí a jejich zdravotního stavu / měsíční dávka)
  3. příspěvek při převzetí dítěte (výše podle věku dítěte / jednorázová dávka)
  4. příspěvek na zakoupení motorového vozidla (pouze pokud má pěstoun v pěstounské péči alespoň čtyři děti)

Dávky pěstounské péče vyplácí stát prostřednictvím úřadů práce-pracovišť státní sociální podpory.

zdroj: http://www.pestouni.cz/poradna/dotazy/cz/

Napsat komentář